Xí nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình Khai thác Dầu khí

.