Xí nghiệp Xây lắp Cấp thoát nước – Chi nhánh Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ

.