Viện Kiểm nghiệm, NC dược và TTB y tế quân đội- Cục Quân y

.