Viện Khoa học An toàn, Vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh

.