Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

.