Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ và Kiểm định, Kiểm nghiệm tỉnh Hà Nam

.