Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

.