Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long