Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

.