Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định

.