Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 – Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Quốc phòng

.