Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung

.