Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc

.