Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc-Thực phẩm và Nghiên cứu ứng dụng

.