Trung tâm Kiểm định – Viện Khoa học và Công nghệ – Bộ Công An

.