Trung tâm Kiểm định và Phát triển Khoa học Công nghệ tỉnh Lai Châu

.