Trung tâm Kiểm định Môi trường – Cục Cánh sát Phòng, Chống tội phạm về môi trường