Trung tâm đồng hồ nước – Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai

.