Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học tỉnh Thừa Thiên Huế

.