Trung tâm Công nghệ Đo lường và Hiệu chuẩn Sài Gòn

.