Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4