Công ty Thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội – Tổng Công ty điện lực TP. Hà Nội

.