Công ty Cổ phần Kiểm định và Đo lường Chất lượng Cần Thơ

.