Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội