Công ty Cổ phần Kiểm định Thiết bị Công nghiệp Thành phố

.