Công ty Cổ phần Kiểm định Kỹ thuật An toàn và Đo lường Hải Phòng

.