Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn và Đo lường Hải Phòng

.