CN Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng – Xí nghiệp đồng hồ

.