CN Công ty CP Cấp nước Phú Thọ – Trung tâm Kiểm định Đồng hồ đo nước lạnh

.