Chi nhánh Xây lắp – Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang

.