Chi nhánh Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí – Công ty Cổ phần – Nhà máy đạm Phú Mỹ

.