Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội – Xí nghiệp đồng hồ

.